پارتیشن بندی فضای اداری سازمان امور مالیاتی
پارتیشن بندی فضای اداری سازمان امور مالیاتی
پارتیشن بندی فضای اداری سازمان امور مالیاتی
پارتیشن بندی فضای اداری سازمان امور مالیاتی

پارتیشن بندی فضای اداری سازمان امور مالیاتی استان تهران

کارفرما : سازمان امور مالیاتی استان تهران
موقعیت مکانی : تهران
تاریخ اجرای پروژه : 97/09/03