طراحی و بازسازی ساختمان صندوق بیمه کشاورزی
طراحی و بازسازی ساختمان صندوق بیمه کشاورزی
طراحی و بازسازی ساختمان صندوق بیمه کشاورزی
طراحی و بازسازی ساختمان صندوق بیمه کشاورزی

طراحی و بازسازی ساختمان صندوق بیمه کشاورزی

کارفرما: صندوق بیمه کشاورزی
موقعیت پروژه: تهران-ستارخان
تاریخ اجرای پروژه: 96/09/08