طراحی و اجرای نمای پروژه مروارید
طراحی و اجرای نمای پروژه مروارید
طراحی و اجرای نمای پروژه مروارید

طراحی و اجرای نمای پروژه مروارید

کارفرما: جناب آقای مهندس میرزایی
موقعیت پروژه: تهران-شهران
تاریخ اجرای پروژه: 95/12/11