طراحی و اجرای سالن کنفرانس
طراحی و اجرای سالن کنفرانس

طراحی و اجرای سالن کنفرانس پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

کارفرما: پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
موقعیت پروژه : عسلویه
تاریخ اجرای پروژه: 98/11/08