طراحی و اجرای دکوراسیون اداری پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
طراحی و اجرای دکوراسیون اداری پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
طراحی و اجرای دکوراسیون اداری پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

طراحی و اجرای دکوراسیون اداری پالایشگاه هشتم پارس جنوبی

کارفرما : پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
موقعیت پروژه : عسلویه
تاریخ اجرای پروژه : 98/11/01