طراحی و نظارت بر پروژه نمای ساختمان شماره 3 بیمارستان شهدای تجریش
طراحی و نظارت بر پروژه نمای ساختمان شماره 3 بیمارستان شهدای تجریش
طراحی و نظارت بر پروژه نمای ساختمان شماره 3 بیمارستان شهدای تجریش

طراحی و نظارت بر پروژه نمای ساختمان شماره 3 بیمارستان شهدای تجریش

کارفرما : بیمارستان شهدای تجریش
موقعیت مکانی : تهران
تاریخ اجرای پروژه : 98/06/06