بازسازی منزل مسکونی به سبک مدرن
بازسازی منزل مسکونی به سبک مدرن
بازسازی منزل مسکونی به سبک مدرن

بازسازی منزل مسکونی به سبک مدرن

کارفرما: جناب آقای طاهری
موقعیت پروژه: تهران-شریعتی
تاریخ اجرای پروژه: 96/08/10