بازسازی سالن کنفرانس
بازسازی سالن کنفرانس

بازسازی سالن کنفرانس صندوق بیمه کشاورزی

کارفرما: صندوق بیمه کشاورزی
موقعیت پروژه: تهران
تاریخ اجرای پروژه: 96/02/15