• تلفن: 02122797853
  • ایمیل: info@arshitcivilco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

مهندسی ارزش و برآورد هزینه

پس از تکمیل فاز طراحی تفصیلی، برآورد هزینه برای تهیه کالا و اجرای پروژه انجام میگردد. در این مرحله برای کاهش زمان و هزینه های اجرای پروژه مهندسی ارزش توسط کارشناسان شرکت سپهر گستر آرشیت انجام میشود.