• تلفن: 02122797853
  • ایمیل: info@arshitcivilco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

عقد قرارداد

شرکت سپهر گستر آرشیت توانایی انجام پروژه را بصورت EPC داشته و در این مرحله با توجه به نیاز کارفرما برای هر یک از مراحل تهیه کالا، مهندسی و اجرای پروژه قرارداد تنظیم و نهایی میگردد.