• تلفن: 02122797853
  • ایمیل: info@arshitcivilco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ساخت و اجرا

در مرحله نهایی کالای مورد نیاز پروژه تهیه شده و اکیپ های مختلف کاری توسط مدیر پروژه برای مراحل ساخت و نصب رهبری میشوند. کارشناسان بخش مدیریت کیفیت شرکت سپهر گستر آرشیت در تمامی مراحل بر پروژه نظارت خواهند داشت.