• تلفن: 02122797853
  • ایمیل: info@arshitcivilco.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

برنامه ریزی و طراحی

در فاز برنامه ریزی، پلنینگ پروژه در سه قسمت طراحی، تهیه کالا و اجرا انجام میگیرد. زمانبندی هر یک از فعالیت ها تهیه و به تایید کارفرما میرسد و در فاز اول، طراحی تفصیلی توسط کارشناسان شرکت سپهر گستر آرشیت انجام شده و در اختیار کارفرما قرار میگیرد.